Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice TZO Janjina 02.05.2022.


TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE JANJINANa temelju članka 18. stavka 1. točke 6. i članka 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/2022), Statuta TZO Janjina (Službeni glasnik DNŽ br 13, 10.08.2020), te odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Janjina o raspisivanju natječaja za direktora/direktoricu donesenoj na svojoj 06. sjednici dana 28. ožujka 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice općine Janjina raspisuje dana 02.05.2022.JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice općine Janjina

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž),na mandantno razdoblje od 4 godine (ugovor na određeno) uz puno radno vrijeme        I.            Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/2014, 127/2017, 98/2019), direktor/direktorica Turističke zajednice općine Janjina mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete propisane člancima 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) i članku 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u lokalnim turističkim zajednicama koje ostvaruju manje 1.000.000 komercijalnih noćenja (NN 13/2022)Posebni uvjeti za obavljanje poslova radnoga mjesta direktora lokalne turističke zajednice koja ostvaruje manje od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje, a koje kandidat za direktora/direktoricu Turističke zajednice općine Janjina (u daljnjem tekstu: TZO Janjina) mora ispunjavati glase kako slijedi:1.      da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij;2.      da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1., ili da ima jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu;3.      da poznaje jedan strani jezik;4.      da poznaje rad na osobnom računalu;5.      da ima položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, ako isti nema bit će obvezan u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit, jer mu u suprotnom prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dan aroka za poslaganje stručnog ispita. Kandidat sukladno zakonskim odredbama može bit ioslobođen polaganja istoga, čl. 23 st 5. i st. 6.  Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20)6.      da uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta (iz toč. 1 – 5.), prilikom prijave na javni natječaj, kandidat priloži svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice općine Janjina, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.      II.            Osim uvjeta iz prethodne točke I., kandidat za direktora/direktoricu mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20).    III.            Odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 24. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, te osoba izabrana na natječaju, na poziv turističkog vijeća, prije donošenja odluke o izboru dostaviti izjavu o poštivanju navedene zakonske odredbe. Izjava se može dostaviti prilikom predaje dokumentacije za natječaj.    IV.            Prijava na natječaj podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati:

⦁ ime i prezime kandidata/kinje;

⦁ adresu prebivališta ili boravišta;

⦁ broj telefona i/ili mobitela i adresu elektroničke pošte;

⦁ naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj;

⦁ specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu;

⦁ vlastoručni potpis kandidata/kandidatkinje.      V.            Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati/kinje su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:1.      životopis;2.      dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrde/uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi);3.      dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ili dokaz da ima jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu; (preslika elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema - obavezno, potvrda ranijeg poslodavca ili neka druga odgovarajuća isprava kao što je npr. preslika ugovora o radu, rješenje o prijemu i sl., iz kojeg je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju);4.      prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice općine Janjina vlastoručno potpisan u izvorniku (u papirnatom obliku);5.      dokaz o aktivnom poznavanju jednog svjetskog jezika – preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili potvrda/izjava o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika iz kojeg je vidljivo pohađanje tečaja/kolegija stranog jezika i trajanje;6.      dokaz o poznavanju rada na računalu – preslika potvrde potvrde ili certifikata o položenom tečaju/kolegiju informatike ili vlastoručno potpisana Izjava o poznavanju rada na računulu;7.      preslika ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko kandidat/kinja ima položen stručni ispit) ili izjavu da ga nije dužan polagati, odnosno izjava da će isti položiti u propisanom roku;8.      izjava da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma dok ta mjera traje;Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a izvornike/ovjerene preslike će kandidat predočiti na poziv Turističkog vijeća TZO Janjina.    VI.            Turističko vijeće TZO Janjina zadržava pravo provjeriti putem Ministarstva pravosuđa i uprave RH postoji li zapreka za izbor i imenovanje direktora\ice iz čl. 21., st. 3. Zakona, odnosno, ispunjava li kandidat uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.  VII.            Dostava i zaprimanje Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se preporučenom pošiljkom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, na adresu:

Turistička zajednica općine Janjina – Turističko vijeće

Drače bb20246 Janjina

s naznakom „Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice – ne otvarati’’ Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja, odnosno objave obavijesti o natječaju u Slobodnoj Dalmaciji.Rok za dostavu dokumentacije teče od prvog sljedećeg dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice općine Janjina te po objavi obavijesti o oglasu u Slobodnoj Dalmaciji. Krajnji rok za prijavu je 17.svibnja 2022.Natječajna komisija za provedbu natječaja Turističkog vijeća TZO Janjina prikupit će prijave, utvrditi pravodobnost, urednost i potpunost prijave te ispunjavaju li kandidati formalne uvjete propisane ovim natječajem.Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge koje su kandidati dužni dostaviti sukladno odredbama ovog natječaja.Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne, neuredne i/ili nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.Kandidatom će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Kandidat koji zadovoljava formalne uvjete iz javnog natječaja te čija je prijava pravodobna i potpuna, može biti pozvan na daljnje testiranje/intervju. Kandidat/i će biti obaviješten/i o vremenu i mjestu održavanja testiranja telefonskim putem i/ili putem elektronske pošte (na e-adresu koja je navedena u Prijavi) i to najkasnije sedam (7) dana prije održavanja testiranja.Za kandidata/e koji ne pristupi/e razgovoru smatrat će se da je povučena prijava na natječaj.VIII.            O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem (elektroničkom poštom) najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Janjina. Turističko vijeće Turističke zajednice općine Janjina zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.U skladu s odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Službeni list Europske unije, L119/1) za potrebe provedbe natječaja za direktora Turističke zajednice općine Janjina, kandidati prijavom na natječaj pristaju:– da se njihovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji (kao i u eventualno naknadno dostavljenoj dokumentaciji) i podaci nastali u tijeku provedbe natječaja, a kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta koji su propisani natječajem, obrađuju od strane Turističke zajednice općine Janjina i njezinih ovlaštenih osoba, isključivo u obimu i u svrhu provedbe natječaja za radno mjesto direktora;– da se ime i prezime kandidata objavi u Odluci o odabiru kandidata na službenim mrežnim stranicama turističke zajednice, ukoliko se s istim potpiše ugovor o radu za rad u Turističkoj zajednici općine Janjina;– da su upoznati s pravom da u svakom trenutku tijekom provedbe natječaja mogu zatražiti pristup svojim osobnim podacima te ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka kao i pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka.  U Janjini, dana 02.svibnja 2022. godineTurističko vijeće

Turističke zajednice općine Janjina


Pretraga smještaja

Ostanite u kontaktu
Poveznice

Hrvatska turistička zajednica
TZ Dubrovačko-neretvanske Županije

   Visit Pelješac